Regulamin platformy B2B firmy Gaia sp. z o.o.

 1. Przedsiębiorcą prowadzącym internetową platformę B2B (zwaną dalej „Platformą”) pod adresem b2b.gaia.com.pl jest Gaia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku, zwana dalej „Producentem”
 2. Regulamin dotyczy wyłącznie współpacy z Klientami Producenta będącymi przedsiębiorcami w rozumieniu kodeksu cywilnego, zwanymi dalej „Przedsiębiorcami”.
 3. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży towarów przez Producenta za pośrednictwem Platformy. Skorzystanie z Platformy oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
 4. W celu korzystania z Platformy konieczne jest spełnienie następujących warunków:
  1. Ustalenie warunków współpracy Przedsiębiorcy z Producentem poprzez zawarcie ramowej umowy współpracy przez osoby upoważnione do reprezentowania stron.
  2. Potwierdzenie posiadania przez Przedsiębiorcę aktualnego wpisu do Rejestru KRS bądź CEIDG (dotyczy Przedsiębiorców zarejestrowanych w Polsce)
  3. Wypełnienie przez Przedsiębiorcę formularza Rejestracyjnego
  4. Wprowadzenie przez Producenta ustalonych warunków handlowych odnoszących się do współpracy z Przedsiębiorcą.
  5. Aktywacja przez Producenta indywidualnego konta abonenckiego Przedsiębiorcy na Platformie
 5. Producent może odmówić aktywacji konta abonenckiego bez podania przyczyn.
 6. Przedsiębiorca może w każdym czasie zrezygnować z konta aboneckiego, informując o tym Producenta.
 7. Producent może pozbawić Przedsiębiorcę dostępu do konta abonenckiego bądź skasować dane konto w każdym czasie, w szczególności w związku z zakończeniem współpracy przez Strony. Producent nie odpowiada za ewentulane szkody poniesione przez Przedsiębiorcę w wyniku jego działania , o którym mowa w zdaniu pierwszym.
 8. Przedsiębiorca zobowiązany jest od powstrzymania się od wszelkich działań mogących zakłócić prawidłowe działanie Platformy, a także do informowania Producenta o wszelkich zauważonych nieprawidłowościach w działaniu Platformy.
 9. Rejestracja na stronie Platformy jest nieodpłatna.
 10. Każdy Przedsięborca korzystający z platformy otrzymuje dostęp do aplikacji wspomagającej sprzedaż SAAS. Dostęp jest bezpłatny o ile Przedsiębiorca dokona zakupu produktów Producenta na minimum 1000,00 PLN netto rocznie. W innym wypadku Producent ma prawo obciążyć Przedsiębiorcę kwotą 100,00 PLN netto rocznie.
 11. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody wynikłe z nieprawidłowego działania Platformy, wynikłego w szczególności z działania siły wyższej, osób trzecich bądź problemów technicznych.
 12. Warunki handlowe współpracy Producenta z Przedsiębiorcą ustalane są wyłącznie w drodze odrębnych ustaleń Stron, a następnie wprowadzane przez Producenta na Platformę. Dotyczy to w szczególności zasad płatności, terminów dostawy, udzielanych rabatów i akcji promocyjnych. W razie wątpliwości poczytuje się za wiążące warunki wprowadzone przez Producenta. Realizacja zamówienia odbywa się zgodnie z aktualnie wprowadzonymi warunkami handlowymi. Złożenie zamówienia przez Przedsiębiorcę oznacza akceptację warunków wprowadzonych na Platformę przez Producenta.
 13. Podane na Platformie ceny, charakterystyka towarów i warunki dostawy nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do składania ofert przez Przedsiębiorców w postaci zamówienia.
 14. Podane ceny są cenami netto i nie obejmują kosztów dostawy. Rabat, o ile taki zostały Przedsiębiorcy udzielony, uwzględniany jest w cenie towaru podanej w trakcie składania zamówienia.
 15. Producent zastrzega sobie prawo do czasowego ograniczenia dostępności towarów, wycofania poszczególnych produktów z oferty bez podania przyczyn oraz przyporządkowania towarów do poszczególnych grup.
 16. Producent nie ponosi odpowiedzialności za brak produktów w ofercie, za przestoje w możliwości dokonywania zamówień oraz za zmiany cen.
 17. Koszty dostawy podane są odrębnie, w zależności od sposobu dostawy i miejsca dostarczenia towaru.
 18. Czas dostawy zależny jest od wybranego sposobu dostawy. Orientacyjne terminy podane są w załączniku do regulaminu. Producent nie ponosi odpowiedzialności za terminowość realizacji dostawy przez firmy zajmujące się dostaczaniem przesyłki z towarem.
 19. Zamówienia składają zarejestrowani Przedsiębiorcy poprzez wypełnienie formularza zamówień dostępnego na Platformie.
 20. Przedsiębiorca wskazuje w zamówieniu adres dostawy. Producent nie weryfikuje poprawności adresu i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualną szkodę wynikłą z podania błędnego adresu.
 21. Wraz ze złożeniem zamówienia Przedsiębiorca w sposób wiążący deklaruje chęć nabycia towaru.
 22. Producent potwierdza drogą elektroniczną Przedsiębiorcy fakt otrzymania zamówienia, co nie oznacza przyjęcia oferty, a jedynie fakt jej rejestracji w systemie.
 23. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, Przedsiębiorca otrzymuje drogą elektroniczną potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, co stanowi przyjęcie przez Producenta oferty złożonej przez Przedsiębiorcę.
 24. Odmowa przyjęcia zamówienia do realizacji może być spowodowana m.in. nieterminowymi płatnościami ze strony Przedsiębiorcy, brakiem dostatecznej ilości towaru, względami polityki sprzedażowej. W takim przypadku Producent może skontaktować się z Przedsiębiorcą w sprawie ewentualnej zmiany treści zamówienia.
 25. Dokonanie przez Przedsiębiorcę przedpłaty przed lub równocześnie z zamówieniem nie zobowiązuje Producenta do przyjęcia oferty. W przypadku nieprzyjęcia takiego zamówienia do realizacji wpłacone kwoty zostaną niezwłocznie zwrócone na konto ich nadania.
 26. Producent ponosi odpowiedzialność za działanie wszelkich osób, którym udostępnił dane umożliwiające składanie zamówień za pośrednictwem Platformy.
 27. W przypadku zakupu towaru za pośrednictwem Platformy odpowiedzialność Producenta jako sprzedawcy z tytułu rękojmi zostaje wyłączona.
 28. Miejscem wykonania umowy jest Białystok.